Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck

Precis som mäns våld mot kvinnor har hedersrelaterat våld och förtryck en grund i föreställningar om kön, makt och sexualitet. Våldet och förtrycket kan ta sig uttryck på olika vis, t ex stark kontroll, hot, tvång och fysiskt våld. Det som skiljer hedersförtryck från annat patriarkalt våld är att det uppmuntras av ett kollektiv och genomsyras av status, anseende, skam och har ett stort fokus på flickornas sexualitet.

Hedersrelaterat våld och förtryck utövas av ett kollektiv som ofta består av familj, släkt och landsmän. Det är vanligt att familjen utövar stark kontroll över flickor och kvinnor. Det kan t ex handla om vilka fritidsaktiviteter hon får ha vilka personer hon får träffa och vem hon ska gifta sig med. Det är vanligt att flickan måste vara oskuld vid giftermålet. Även pojkarna måste gifta sig med en oskuld, men det är flickornas och kvinnornas beteende som kan påverka släktens status och rykte.

Det är också vanligt att familjen kontrollerar vilka klädet flickorna får ha och har förväntningar på hur hon ska bete sig. En kvinna eller flicka som agerar på ett sätt som familjen inte accepterar, och som därmed skadar familjens heder, kan hamna i en mycket hotfull och farlig situation. Det kan räcka med att ryktet om hennes beteende når familjen för att hon ska anses ha skadat deras heder.

Flera våldsförövare

Hedersrelaterat våld och förtryck har ofta sin grund i ojämnställda och icke-demokratiska samhällen. Det är dock inte knutet till en viss religion eller etnisk grupp. Eftersom hedersrelaterat våld och förtryck utövas av kollektivet, riskerar den utsatte att motta hot från flera våldsförövare, oftast familjemedlemmar. Precis som i andra sammanhang varierar situationen mellan olika familjer. Normsystemet är dock övergripande och innebär att flickors och kvinnors beteende i en familj och släkt får direkt påverkan på männens status och anseende.

Utsatta män

Även pojkar och män kan utsättas för hedersförtryck och påverkas av att leva med de krav och förväntningar hederskontexten bär med sig. Det kan t ex handla om att de tvingas till att kontrollera och bruka våld mot en familjemedlem, eller bli bortgifta mot sin vilja. Kriminalitet och missbruk kan också skada hedern. Heteronormen är stark och att öppet leva som hbtq-person ökar risken för att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.