Integritetspolicy

Dataskyddspolicy

Cookies

Kvinnojouren Blenda använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder cookies b la för att samla statistik om hur webbplatsen används och hur vi kan göra förbättringar. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Personlig integritet

Kvinnojouren Blenda värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll
över dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och
med den 25 maj 2018. Denna har bland annat till syfte att skydda enskildas
grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Vem är ansvarig?

Den juridiska personen Kvinnojouren Blenda (829501-7050) är
personuppgiftsansvarig, vilket innebär att det är vi som ansvarar för de personuppgifter
som behandlas inom ramen för vår verksamhet och att behandlingen följer gällande
lagstiftning.

När samlar ni in mina personuppgifter?

Eftersom du kan komma i kontakt med Kvinnojouren Blenda på olika sätt kan behovet
av att inhämta personuppgifter se olika ut.

Här kan du se i vilka situationer vi samlar in dina personuppgifter:

• Du engagerar dig som frivillig.
• Du fyller i dina personuppgifter eller kontaktar oss på någon av våra plattformar,
exempelvis hemsida, sociala medier, postalt eller via e-post. Via telefon är du anonym
om du inte själv önskar att vi sparar dina uppgifter, till exempel för fortsatt kontakt.
• Du registrerar dig som medlem.
Vilken typ av personuppgifter vi samlar in kan också se olika ut beroende på vilken
kontakt du har med oss – det kan röra sig om följande uppgifter:
• Person- och kontaktuppgifter – namn, födelsedatum, personnummer,
mobiltelefonnummer, e-postadresser, postadress samt faktura- och leveransadress.

Varför behöver ni behandla mina personuppgifter?

Kvinnojouren Blendas vision är ett samhälle fritt från våld. I arbetet för att nå vårt mål
behöver vi medlemmar och frivilliga som bär upp vår verksamhet – och för att kunna
ha medlemmar och frivilliga behöver vi kunna behandla personuppgifter.

All behandling av dina personuppgifter syftar till att möjliggöra endast sådan
verksamhet som är förenlig med Kvinnojouren Blendas stadgar. Dina personuppgifter
kan vi behöva använda för att kontakta dig rörande viktig information om vår
verksamhet generellt, ditt medlemskap eller volontäruppdrag, samt för att exempelvis
ge mer specifik information om aktuella händelser.
Vi behandlar i huvudsak dina personuppgifter för att kunna göra följande:
• Kunna administrera ditt medlemskap eller ditt frivilliguppdrag.
• Möjliggöra god service, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter
eller skicka information som du har begärt.
• Kommunicera förändringar i volontärsuppdraget etc.

Vem får ta del av mina personuppgifter?

Det är endast anställda, förtroendevalda och i vissa fall frivilliga som kan ha tillgång till
dina personuppgifter. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till en annan part.

På vilken laglig grund samlar ni in mina personuppgifter?

Den lagliga grunden för Kvinnojouren Blendas behandling av dina personuppgifter
beror på vilken relation du har oss:

Avtal och rättslig förpliktelse
Om du exempelvis är medlem i Kvinnojouren Blenda är det avtalet om medlemskap
som är den lagliga grunden för att vi ska behandla vissa basuppgifter om dig. Det kan
också handla om att annan svensk lagstiftning, exempelvis bokföringslagen och
sekretesslagen, kräver att vi behandlar personuppgifter.

Berättigat intresse
I vissa fall har Kvinnojouren Blenda ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om
att:
– marknadsföra oss som organisation för personer som inte varit i kontakt med oss
tidigare,
– administrera ditt medlemskap och ditt volontärsuppdrag,
– kommunicera förändringar i ditt volontärsuppdrag eller medlemskap.

Samtycke
I undantagsfall använder Kvinnojouren Blenda samtycke som laglig grund för
behandling av personuppgifter, exempelvis vid placering i vårt skyddade boende. I de
fall du har lämnat ditt samtycke har du alltid rätt att närsomhelst återkalla detta genom
att kontakta oss.

Vilka är mina rättigheter?

Du har möjlighet att påverka hur Kvinnojouren Blenda behandlar dina personuppgifter:

Rätt att få tillgång till dina uppgifter
Du har rätt att en gång per år erhålla information om vilka personuppgifter som är
registrerade hos Kvinnojouren Blenda, genom att skriftligt begära ett registerutdrag
från oss. Detta är kostnadsfritt.

Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.

Rätt att bli bortglömd
Du har rätt att begära att Kvinnojouren Blenda raderar dina personuppgifter om du
skulle vilja.

Rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får
behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt att motsätta dig att dina uppgifter behandlas
Du har i vissa fall rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter. Undantag
är när annan lagstiftning ligger till grund för behandlingen.

Rätt att föra fram klagomål till Datainspektionen
Om du anser att Kvinnojouren Blenda behandlar dina personuppgifter i strid med
GDPR kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet
Om du har lämnat dina personuppgifter har du i vissa fall rätt att få ut och använda
dina personuppgifter på annat håll. Kvinnojouren Blenda är skyldig att underlätta en
sådan överflyttning av personuppgifter.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

När du som medlem eller volontär har varit inaktiv i tre år gallras personuppgifterna.
Detsamma gäller när dina personuppgifter inte längre är relevanta för de ändamål som
anges i vår Dataskyddspolicy eller inte längre krävs enligt lagstadgade lagringstider.
Vi lagrar alltså inte dina personuppgifter längre än nödvändigt.

Kontakta oss gärna om du har frågor

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Du kan också kontakta Kvinnojouren Blendas dataskyddssamordnare om du har frågor om vår Dataskyddspolicy.

Kvinnojouren Blenda
Linnégatan 14 A
352 33 Växjö
Telefon: 0470-488 08

E-post:
Dataskyddssamordnare: Caroline Högfeldt Coucher