Om oss

Det här är Kvinnojouren Blenda

Kvinnojouren Blenda är en idéburen, icke vinstdrivande förening i Växjö som verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld. I över 40 år har vi stöttat och hjälpt ett betydande antal kvinnor och barn ur våldsamma relationer till en bättre livssituation.

Idag är vi åtta anställda och ett 20-tal volontärer som tillsammans arbetar med våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor.

Kvinnojouren Blenda ger hjälp och stöd åt dig som bor i Växjö, Lessebo, Tingsryd, Alvesta och Uppvidinge.

Vår vision

”Ett jämställt samhälle fritt från våld.”

Verksamhetens tre delar 

  • Öppen verksamhet: Stödsamtal på plats eller via telefon, e-mail eller chatt och praktiska insatser till våldsutsatta kvinnor och barn. Som stödsökande har du rätt att vara anonym och vi arbetar under tystnadsplikt.
  • Skyddat boende: I vårt skyddade boende tar vi emot, av socialtjänst placerade, kvinnor och ev. medföljande barn. Vi erbjuder skydd, praktisk hjälp, stöd och vi har alltid ett högt säkerhetstänk.
  • Utåtriktat och förebyggande arbete: Information om våld och jourens verksamhet är en viktig del av Kvinnojourens arbete. Vi informerar gärna på exempelvis skolor, socialtjänsten, inom vården, hos andra föreningar och arbetsplatser. Kvinnojouren är en viktig opinionsbildare både lokalt och nationellt och deltar i nätverk, utbildningar och mässor. Kvinnojouren Blenda arrangerar även egna evenemang och utbildningar. På skolor och fritidsgårdar arbetar vi med metodmaterialet Machofabriken.

Vår styrelse

Kvinnojourens arbete ska utgå från ett tydligt kvinno- och barnperspektiv, kunskap om hur våld, genus, kön och makt hör ihop samt präglas av respekt för alla människors lika värde. Verksamhetens ändamål är att ge skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor och medföljande barn samt verka mot våld och förtryck av kvinnor och barn för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Kvinnojouren Blendas värdegrund utgår ifrån professionalitet, ansvarstagande, förtroende och respekt och ska ligga till grund för ett gott bemötande.

Om styrelseuppdraget

Kvinnojouren Blendas styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör och sex ledamöter. Verksamhetsledare är adjungerad vid styrelsemöten.

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi.  Styrelsen sammanträder ca 10 gånger per år. Styrelsemötena sker kvällstid.

Styrelseuppdraget innebär i korthet att:

  • Leda och utveckla Kvinnojouren Blendas verksamhet genom strategiarbete.
  • Delta i styrelsemöten en gång per månad med uppehåll under sommaren
  • Delta i styrelseutbildning och viss övrig kompetenshöjande utbildning.
  • Representera Kvinnojouren Blenda i både externa och interna sammanhang.
  • Vara med och driva påverkansarbete rörande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

När och var sker uppdraget?

Kvinnojouren Blenda har sitt kontor på Linnégatan i Växjö och styrelsemöten sker oftast där. Kvinnojouren Blendas ordförande ansvarar för att samordna styrelsen, i dialog med övriga styrelseledamöter.

Vill du komma i kontakt med styrelsen? Maila gärna till info@kvinnojourenblenda.se