På gång

Chef/Kollega

Våld i nära relation– stöd för dig som chef och kollega

Arbetsplatsen är en viktig plats där kollegor kan vara uppmärksamma på om någon blir utsatt för våld. Arbetsplatsen kan vara den enda trygga platsen när hemmet inte är det. Som chef och kollega kan du ha en betydande roll för den som är våldsutsatt. Misstänker du att en kollega är utsatt för våld av sin partner kan du göra skillnad. Det viktigaste är att du vågar fråga och vågar bry dig.

Var finns våldet i nära relationer?

Våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck förekommer i alla samhällsklasser och undersökningar visar att var fjärde kvinna någon gång har utsatts för våld av nuvarande eller före detta partner.

Våldets konsekvenser

Forskning visar att fysiskt, psykiskt och sexuellt våld får allvarliga konsekvenser för hälsan, både på kort och lång sikt. Att behöva utstå våld av en närstående kan påverka en medarbetares hela livssituation och även arbetsförmågan. De flesta personer som är utsatta för våld i nära relationer upplever att arbetet påverkas negativt som en följd av våldet. För våldsutsatta kvinnor ökar sjukfrånvaron med 20 procent. Varje år handlägger Försäkringskassan 11 000 ärenden som är kopplade till våld (Sveriges kommuner och regioner, 2022).

Se tecken på våld

Våldet syns sällan utanpå, dels för att förövaren ofta slår medvetet på ställen som inte syns eller att det handlar om psykiskt våld. Blåmärken och sår kan vara tecken på fysiskt våld, se nedanstående faktorer. Enskilda faktorer kan förstås beror på annat än våld, men det är viktigt att du som chef och kollega är uppmärksam på vad som kan vara tecken på våld.

Du som chef kan göra skillnad

Arbetsgivare har en viktig roll att upptäcka om en medarbetare är utsatt för våld. Om man misstänker att en medarbetare är utsatt behöver man prata med personen. Som arbetsgivare bör du ha en tydlig handlingsplan hur våldet ska upptäckas och vilket stöd och hjälp som finns att få. Genom att erbjuda ett förtroendeingivande arbetsklimat där du som chef tar upp hur vanligt våldet är och vilka konsekvenser det kan få, kan du minska stigmatisering och underlätta för utsatta att våga berätta och ta emot hjälp.

Utbildningar för medarbetare och gemensam planering för hur arbetsplatsen kan stötta vid en svår situation kan erbjudas vid personalmöten, APT och medarbetarsamtal. Genom ökad kunskapen kan alla på arbetsplatsen fånga upp tecken som tyder på att en medarbetare är utsatt för våld i nära relation.

Exempel på vad du som chef och kollega kan göra om du misstänker att en medarbetare utsätts för våld:

  • Vid arbete hemifrån håll regelbunden kontakt, gärna via videomöten och telefon.
  • Kontakta den lokala kvinnojouren för stöd och råd hur du som chef kan agera.
  • Ta upp ämnet i anslutning till andra frågor om medarbetarens hälsa.
  • Förbered dig så att du kan ta emot och hantera det svar du eventuellt får. Det är lättare att ställa frågor om våld om det finns beredskap och en tydlig rutin för stöd och omhändertagande.
  • Uppmuntra medarbetaren att söka stöd, men låt medarbetaren i egen takt bestämma vilka kontakter som ska tas.

Våga stå upp mot våld och kränkningar på arbetsplatsen!

Våga konfrontera sexism och kränkande kommentarer! Hör du en kollega fälla en sexistisk kommentar eller trakassera någon sexuellt? Våga säga ifrån – här har män ett stort ansvar att agera på andra mäns kränkande kommentarer och inte blunda eller hänga med i en viss typ av jargong. Våga stå emot och skratta inte med om någon fäller en sexistisk eller förtryckande kommentar. Det ska vara obekvämt för den som fäller kommentaren – inte för den som säger emot. Om någon annan säger emot – backa upp den personen! Sexuella trakasserier skall alltid anmälas till arbetsgivaren, som i sin tur har skyldighet att agera. Både Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivaren att hantera den här typen av problematik och lagarna fungerar även som ett bra stöd i arbetet mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Stöd från dig som chef eller en kollega kan bidra till att uppmärksamma våldet och i förlängningen medverka till att den som är utsatt kan leva ett liv fritt våld.

Kategorier

Senaste inläggen