Prostitution och människohandel

Människohandel förekommer i flera olika former och kvinnor, flickor, pojkar och män utsätts för den här typen av brottslighet i Sverige. Män är överrepresenterade vad gäller att ge ersättning mot sexuella tjänster och en av tio män i Sverige har någon gång gett ersättning för sex  – eller rättare sagt betalat för att begå ett övergrepp. Motsvarande siffra för kvinnor är under en procent.  I regeringens tioåriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor lyfts prostitution och människohandel särskilt fram som en punkt. Människohandel för sexuella ändamål är en av de värsta formerna av mäns våld mot kvinnor.

 

Prostitution

Den som köper en annan människa kan aldrig till hundra procent veta att denna inte lever under hot eller tvång. Det finns många myter och felaktiga uppfattningar om prostitution bland människor generellt. Det är inte ovanlig att bilden romantiseras felaktigt, till exempel genom filmer som Pretty Woman. Verkligheten ser väldigt annorlunda ut.

Ersättning för köp av sexuell tjänst behöver inte vara pengar – det kan också handla om att erbjuda någon kläder, presenter, alkohol, droger eller en plats att sova på i utbyte mot sex.

Några myter om prostitution:

 • ”De som säljer sex tar droger.”
  Att de som säljer sex tar droger är faktiskt ganska ovanligt. Det finns de som börjar med droger efter ett tag i prostitution, för att orka.
 • ”En del vill faktiskt vara prostituerade och gör det helt frivilligt.”
  Hur kan man försäkra sig om att någon väljer att sälja sig av fri vilja? Det går inte. Prostitution är ofta den sista utvägen när inga andra alternativ kvarstår.
 • ”Jag gör henne en tjänst – hon får ju pengar/annan ersättning.”
  Man kan aldrig köpa sig till samtycke och samtycke är en självklar ingrediens när det gäller sex. Köp av sexuella tjänster är inget annat en ett övergrepp någon betalar för att utföra. Genom att köpa en annan människas kropp gynnar man sexhandeln och bidrar därmed till att den får fortsätta existera. När någon betalar för en sexuell tjänst hamnar den som köps automatiskt i ett underläge – en person som redan är utsatt.
 • ”Jag tvingade henne aldrig till något – hon såg glad ut och verkade kåt.”
  Att klä sig i sexiga kläder och att öppna dörren med ett leende är ett krav och ett rent tvång för många. Många kvinnor får omdömen av sexköparen efteråt och när det handlar om organiserad prostitution riskerar de att råka illa ut av sin hallick om sexköparen inte är nöjd eller klagar.
 • ”Men hon har själv valt att sälja sex – det är väl upp till var och en att välja vad man vill jobba med?”
  Prostitution är inget du väljer – det är det sista kvarstående alternativet, när du inte har några andra val kvar. Hur hade du känt om det var din dotter/syster/flickvän/fru som sålde sex? Hade det varit ett ”yrkesval” som du hade stöttat henne i?
 • ”Hur är det med myten om ”Den lyckliga horan”?”
  Det är precis som det låter – en myt!

 

Människohandel för sexuella ändamål

Människohandel för sexuella ändamål beskrivs ofta som vår tids slaveri. De brottsutsatta är vanligen kvinnor eller flickor.

Den största anledningen till att människohandel existerar är bland annat könsmaktsordningen, fattigdom och migration. Efterfrågan är den främsta orsaken till att både prostitution och människohandel för sexuella ändamål kan fortsätta existera.

Rekrytering av brottsutsatta

Fattigdom och/eller brist på sociala möjligheter kan vara orsaker till att en kvinna hamnar i en människohandelssituation. Det kan också handla om att en kvinna tillhör en minoritet i hemlandet där hon på grund av diskriminering inte kan försörja sig.  Kunskap om kvinnornas levnadsförhållanden eller deras ekonomiska förutsättningar utnyttjas av gärningspersonen. Rekryteringen kan ske informellt genom en vän/bekant. Det kan också vara så att rekryteraren inleder en relation med kvinnan och därefter utnyttjar hennes förtroende.

Att utsättas för människohandel

Utöver att genom våld/hot om våld kontrollera eller isolera kvinnan kan kvinnan också hållas kvar genom att skuldsättas. Kvinnan kanske inte ens vet hur stor skulden är eller vad som krävs för att den ska vara betald.

Situationen för kvinnor som dras in i människohandel kan liknas med ett osynligt fängelse. Det kan även handla om inlåsning men traumatiserade kvinnor/flickor som befinner sig ensamma i ett okänt, främmande land utan att kunna språket eller engelska behöver inte nödvändigtvis låsas in. Det kan också handla om rädsla för att ta kontakt med myndigheterna/polisen efter att ha vistats olagligt i Sverige. Om kvinnan inte känner till den svenska lagstiftningen kan hon också känna rädsla för åtal.

Paralleller kan också dras mellan människohandel för sexuella ändamål och gisslandraman och våld i nära relationer. Våldet riskerar även här att normaliseras och bindningar kan uppstå och verka kvarhållande och försvårande för kvinnan att fly situationen.

Människohandel för sexuella ändamål i Sverige

Enligt Rikspolisstyrelsen är det svårt att uppskatta hur många personer som är utsatta för människohandelsbrott i Sverige. Kvinnor transporteras ofta från ett hemland till ett destinationsland genom ett eller flera genomfartsländer. Sverige är både genomfartsland och destinationsland. Enligt polisens lägesrapport för år 2016 hade människohandel för sexuella ändamål påträffats framförallt i storstadsregionerna men även på mindre orter i Sverige. Rikspolisstyrelsen menar att sexköpslagen verkat avskräckande för etableringen av människohandel för sexuella ändamål i Sverige.

Försäljningen av sexuella tjänster sker framförallt på internet. Gärningspersonerna skriver ofta annonserna på ett sätt som ger intryck av att kvinnorna själva skrivit annonserna. En sammanställning av misstänkta fall av människohandel i Sverige att 298 personer, både vuxna och barn, identifierats som offer för människohandel under året 2019. Av de vuxna hade en majoritet utsatts för människohandel för sexuella ändamål med kvinnor som offer.

Publikation: ”Människohandel för sexuella och andra ändamål 2016” Polismyndigheten 2016, fulltext i kunskapsbankens databas

Publikation: ”Misstänkta fall för människohandel i Sverige 2019 – vuxna” Jämställdhetsmyndigheten 2020, fulltext i kunskapsbankens databas

Publikation: ”Handlingsplan mot prostitution och människohandel” regeringen 2018, fulltext i kunskapsbankens databas

 

Varför börjar en ung människa sälja sex?

Det finns flera olika faktorer som spelar in. Destruktivt sex och sex som en form av självskadebeteende kan vara en väg in i prostitution. Kanske har man varit utsatt för sexuella övergrepp eller varit med om andra svåra händelser i livet. Sex som självskada är ett sätt att hantera svåra känslor och dämpa ångest. Självskadan leder till en tillfällig känsloreglering som gör att det känns lättare i stunden. Det kan jämföras med att skära eller bränna sig själv.

De finns också yttre faktorer som knuffar ungdomar mot prostitution som en sista utväg. Vi lever i ett sexualiserat samhälle där reklam och media objektifierar oss som människor. Det har en stor påverkan på barn och ungdomar och i sociala medier flödar ständigt bilder som visar hur du ska se ut som ung tjej. Lägg dessutom till att vi lever i ett konsumtionssamhälle. Många unga känner en enorm press att ha de ”rätta” kläderna, den nyaste mobilen, de dyraste skorna. Längtan och behovet av att passa in eller att ha råd att åtminstone köpa ett par jeans som anses vara ”inne” kan driva någon till att börja sälja sig. Behovet av att passa in är stort och som ung är man dessutom ofta naiv och har inte alltid ett utvecklat konsekvenstänk. Det finns dessvärre många män som är beredda att utnyttja det. Vad som är viktigt att poängtera är att det alltid är den vuxna som bär ansvaret!

När det gäller sexuellt våld generellt så har dagens lättillgängliga pornografi en kraftig påverkan. Våldsam porr finns bara ett klick bort i nästan varje barns mobiltelefon, de kan titta när som helst och det finns inga gränser för vad du kan se. Porren idag har ofta rena våldsinslag. Över 70% av föräldrarna till tonåringar pratar inte med sina barn om porr – de flesta tror inte att deras ungdomar tittar på porr.

Ett steg mot prostitution kan vara att man börjar sälja bilder på sig själv, för att sedan ta steg för steg mot ett fysiskt möte.

Anledningar till att ungdomar börjar sälja sex:

 • Du mår dåligt och sex blir ett självskadebeteende.
 • Du blir tvingad, lurad eller övertalad.
 • Du känner dig tvungen för att få något som du verkligen behöver, till exempel pengar eller någonstans att bo.
 • Det känns som ett lätt sätt att få saker du vill ha.

I Sverige ser vi en ökning av barn och ungdomar som säljer sex. Debutåldern är oftast mellan 13–17 år. Många av de utsatta ungdomarna hade velat att en vuxen uppmärksammat dem eller ställt frågan om hur de mår.

 

Sugardating – prostitutionens nya ansikte

Sugardating är prostitution förpackad och marknadsförd för att locka unga tjejer och killar till att vilja sälja sig. På sugardatingsidorna paketeras allting väldigt oskyldigt och exklusivt och liknar ofta en vanlig datingsida med en glamourös vinkling. För många ungdomar är sugardating den vanligaste platsen för prostitutionsdebuten.

Ofta har datingprofilerna subtilt förklädda budskap och sexuella tjänster erbjuds mellan raderna. Det behöver inte vara pengar som används som betalmedel utan det kan lika gärna vara saker eller upplevelser. Ungdomarna lockas med glittriga fester, dyra kläder, fina middagar, hotellnätter och kanske till och med en minisemester. Det handlar i stort sett aldrig om att någon betalar enbart för sällskap till en fest eller för att få äta middag med någon – underförstått ska även sex ingå.

Är du yrkesverksam och misstänker att någon är utsatt för människohandel?

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och vägledning i ärenden?
Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT) ger operativt metodstöd till alla kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel.
Telefonnummer: 020 – 390 000
www.nmtsverige.se

Människohandel förkommer i Sverige och människor utsätts och utnyttjas för människohandel bland annat för sexuella ändamål, inom tiggeri, för tvångsarbete och för att begå kriminella handlingar. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att bistå brottsutsatta personer och erbjuda stöd och hjälp till dessa.

Socialtjänsten i kommunen har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn och vuxna som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. Till alla kommuner i Sverige finns det en regionkoordinator knuten, denna ska bistå myndigheter med stöd vid människohandelsärenden. Regionkoordinators uppdrag styrs av Jämställdhetsmyndigheten som ansvarar för det nationella arbetet mot människohandel. För att komma i kontakt med regionkoordinatorn som är knuten till din kommun gå in på https://www.nmtsverige.se/om-oss/regionkoordinatorer

 

Utöver socialtjänsten inom kommunen finns en rad andra stödinsatser som kan stötta dig som är utsatt för prostitution eller människohandel.

 

 • Kvinnojouren Blenda – till oss på Kvinnojouren Blenda kan du vända dig om du är utsatt för prostitution, människohandel för sexuella ändamål eller sex mot ersättning av annan form. Vi kan stötta dig i din situation och hjälpa dig vidare till andra stödinsatser vid behov. Hos oss har du rätt att vara anonym och all kontakt med oss är frivillig.
  0470 – 488 08
  kontakt@kvinnojourenblenda.se

 

 • Talita – hjälper kvinnor ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett fungerande liv.
  https://www.talita.se/
  070 – 43 04 464

 

 • Jämställdhetsmyndighetens återvändarprogram – Jämställdhetsmyndigheten driver ett återvändarprogram som är ett program där personer utsatta för prostitution och människohandel kan ingå. Det innebär att en person som vill återvända till sitt ursprungsland får hjälp att återvända hem och kan motta stödinsatser på plats i hemlandet.
  https://www.nmtsverige.se/yrkesverksamma/atervandandeprogram

 

Sex mot ersättning

Personer som säljer sex kan vara utsatta för våld. När det gäller personer som är utsatta för våld eller övergrepp i en nära relation har socialtjänsten ett särskilt ansvar. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att bistå brottsutsatta.

Till alla kommuner i Sverige finns det en regionkoordinator knuten och denna ska bistå myndigheter med stöd vid ärenden som rör sex mot ersättning. Regionkoordinators uppdrag styrs av Jämställdhetsmyndigheten som ansvarar för det nationella arbetet mot prostitution. För att komma i kontakt med regionkoordinatorn som är knuten till din kommun gå in på https://www.nmtsverige.se/om-oss/regionkoordinatorer

www.nmtsverige.se

 

Vad säger lagen?

År 1999 blev Sverige det första landet i världen att förbjuda köp av sexuell tjänst utan att kriminalisera de personer som utnyttjas i prostitution. Bakgrunden till utformningen av lagen var att det inte ansågs rimligt att kriminalisera de personer som utnyttjas i prostitution då dessa redan befinner sig i en utsatt position. Sverige var ett föregångsland med att kriminalisera sexköp och Island, Norge, Kanada, Irland och Frankrike har tagit efter lagen. Utformningen av lagen utgår ifrån att det som möjliggör prostitution är ”utbudet” och inte ”efterfrågan”. Lagen är en del av ett antal åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor.

Prostitution är en farlig aktivitet och tvång är vanligt förekommande.
Från 1 juli 2011 skärptes maxstraffet för köp av sexuell tjänst, från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Den svenska hållningen är att det finns ett tydligt samband mellan prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Det som primärt upprätthåller såväl människohandel för sexuella ändamål som prostitutionen är efterfrågan. Det finns indikationer på att sexköpslagen haft en avskräckande effekt för organiserad brottslighet att etablera människohandel för sexuella ändamål i Sverige.

Publikation: ”Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål” regeringens skrivelse 2007/08:167, fulltext i kunskapsbankens databas

 

Prostitutionens omfattning i Sverige och hur den påverkats av lagen

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål sker delvis i det fördolda, vilket försvårar utredningar av omfattningen.

En statlig utredning (SOU 2010:49) av sexköpslagens första tio år kom fram till att lagen hade haft positiva effekter för arbetet mot prostitution i Sverige. När lagen trädde i kraft var gatuprostitutionen i Sveriges, Norges och Danmarks huvudstäder ungefär lika stor. Därefter halverades gatuprostitutionen i Sverige medan den ökade i Norge och Danmark.

Internetprostitutionen hade sedan 2005 ökat i Norge, Danmark och Sverige. Ökningen var inte högre i Sverige och utredningen rapporterade inte några uppgifter om att gatuprostitutionen har flyttats till inomhusmiljö. Eftersom Danmark och Norge under denna tioårsperiod inte hade en lagstiftning mot sexköp ansågs det vara tack vare den svenska lagstiftningen som prostitutionen sammantaget minskat i Sverige.

Statlig utredning: Publikation: ”Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999–2008” SOU 2010:49, fulltext i kunskapsbankens databas

Sexköpslagens påverkan på personer som köper sex

Det finns olika uppgifter om hur sexköpslagen har påverkat köpare och potentiella köpare av sex. I vissa intervjuer med kvinnor som utnyttjats i prostitution vittnat om att sexköpslagen gjort köpare mer försiktiga. Andra vittnar om att lagen inte medfört någon förändring i sexköparnas beteenden. I en studie som jämfört utredningar genomförda innan och efter lagen trädde i kraft visades en minskning av andelen män som uppger att de köpt sex.

Lagar kan verka normbildande. En jämförande studie har visat att andelen personer som är positiva till att förbjuda sexköp ökade i samband med att sexköpslagen antogs.

Debatt om den svenska lagstiftningen

Den svenska lagstiftningen har väckt debatt. Kritiker av lagen anser att prostitution bör ses som en frivillig överenskommelse mellan två individer. Frågan om frivillig och ofrivillig prostitution är irrelevant då lagen fokuserar på ”efterfrågan” och utgångspunkten är ett jämställdhets- och människorättsperspektiv. Att en del personer kan köpa sig rätten att utnyttja andra för att tillfredsställa sina sexuella behov gör prostitution till en fråga om människors lika värde.

Forskning pekar även på den sociala och ekonomiska problematik som ligger bakom att personer utnyttjas i prostitution. Studier har visat att flertalet av kvinnorna som utnyttjas i prostitution varit offer för våld och sexuella övergrepp som barn. Liksom personer som utsatts för sexuella övergrepp och våldtäker, har undersökning visat att kvinnor som utnyttjas i prostitution ofta lider av posttraumatiskt stressyndrom.

 

Webbutbildningar –  prostitution och människohandel


Nationella metodstödsteamet (NMT) har i samarbete med Sveriges länsstyrelser och Jämställdhetsmyndigheten tagit fram en webbutbildning om människohandel med barn och unga. Utbildningen riktar sig främst till yrkesverksamma som kan komma i kontakt med barn och unga som är utsatta för människohandel och sexuell exploatering. Nationella metodstödsteamets webbutbildning ”Människohandel med barn och unga”

Socialstyrelsen har två webbutbildningar om sex mot ersättning. Utbildningarna innehåller filmer, faktatexter, berättelser och praktiska övningar som deltagaren kan använda som självstudiematerial.

En fokuserar på barn och unga: Socialstyrelsens informationsfilm om webbutbildningen ”Sex mot ersättning – om stöd och skydd till barn och unga” på videodelningswebbplatsen Vimeo

En fokuserar på vuxna: Socialstyrelsens informationsfilm om webbutbildningen ”Sex mot ersättning – om stöd och hjälp till vuxna” på videodelningswebbplatsen Vimeo

Socialstyrelsens webbsida ”Sex mot ersättning” med utbildningsmaterial och webbutbildning

 

LÄS MER!

Intervju med Simon Häggström – polis och författare specialiserad på prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Intervju med Joakim Medin – journalist och författare till bland annat boken Thailandssvenskarna.