På gång

Föreläsning med Joakim Medin och årsmöte 23 mars

Kvinnojouren Blenda bjuder in till föreläsning med Joakim Medin, journalist och författare till boken Thailandssvenskarna, med efterföljande årsmöte.

När: Onsdagen 23 mars 2022 kl. 18:00,
Plats: Galaxen, Växjö Stadsbibliotek.

PROGRAM:
Kl. 18:00-19:15 – Föreläsning, Joakim Medin.
Kl. 19:15-20:30 – Årsmöte med kvällsfika.

Joakim Medin är journalisten och författaren som länge har intresserat sig för samhällsfrågor och mänskliga rättigheter. När han efter en föreläsning fick frågan om han kunde tänka sig att gå undercover och göra ett reportage om den svenska sexturismen i Thailand tackade han ja och fick på det sättet en enormt viktig men också en obehaglig inblick i sexköparnas värld.

Varje år reser tusentals svenska män till Thailand för att köpa sex av kvinnor i prostitution. Samtidigt klagar de på hur Sverige dukar under av feminism och invandringskollaps. Joakim levde undercover bland sexköparna i Thailand och i sin uppmärksammade reportagebok ”Thailandssvenskarna” beskriver han hur männen speglar en större grupp män i det svenska samhället, som befinner sig i djup kris och utanförskap eftersom manligheten är under förändring.

Anmälan görs här, senast 15/3. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar innan årsmötet. För att ha möjlighet att medverka och ha rösträtt behöver du ha ett aktivt medlemskap i
Kvinnojouren Blenda.

Vid frågor – kontakta oss på 0470-488 08 eller maila oss på info@kvinnojourenblenda.se

Välkommen!

Läs gärna vår intervju med Joakim Medin!

 

 

Stadgar för Kvinnojouren Blenda i Växjö

§ 1 Ändamål och syfte

Kvinnojouren i Växjö är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, som arbetar för att motverka alla former av våld mot kvinnor och deras barn.

Kvinnojourens arbete ska vara att:

 • Påvisa det våld som existerar
 • Påtala de rättsregler som finns och hur de tolkas
 • Informera om tillgänglig samhällshjälp
 • Vara uppdaterad om de rättsregler som finns och den forskning som görs
 • Arrangera studiedagar för personal inom kommun, polis och sjukvård m. fl.
 • Delta i opinionsyttringar och manifestationer mot våldet.

Arbetet ska vara individinriktat genom att:

 • Upprätthålla telefonjour för medmänskligt stöd och rådgivning
 • Ha skyddat boende dit kvinnor och deras barn från hela Sverige är välkomna
 • Hjälpa till att finna rätt bland samhällets hjälpinsatser
 • Ordna tillflyktplats för kvinnor i svåra situationer
 • Upprätthålla tystnadsplikten
 • Samverka med Växjö, Alvesta, Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge kommun gällande kvinnofridsfrågor.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap beviljas de kvinnor och män som antar föreningens värdegrund och vill stödja föreningens verksamhet samt betalar medlemsavgift. Förtroendeuppdrag kan innehas av både kvinnor och män.

§ 3 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

§ 4 Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet ska hållas innan mars månads utgång. Kallelse ska skickas ut till medlemmarna senast tre veckor innan fastställt årsmötesdatum. Rösträtt tillkommer medlem som erlagt fastställd medlemsavgift. Styrelsemedlem äger dock inte rösträtt i beslut om ansvarsfrihet och vid val av revisorer. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast sju dagar innan årsmötet. Beslut vid årsmötet fattas med majoritetsbeslut. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 5 Verksamhetsår

Verksamhetsåret löper 1 januari – 31 december.

§ 6 Dagordning vid årsmötet

På ordinarie årsmöte ska följande ärende förekomma:

1. Val av mötesfunktionärer
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Verksamhetsberättelse
5. Bokslut och revisionsberättelse
6. Ansvarsfrihet för styrelsen
7. Fastställande av årsavgift
8. Behandling av inkomna motioner
9. Val av ordförande för ett år
10. Val av ledamöter, max tre för två år och sex för ett år
11. Val av två sak- och räkenskapsrevisorer och en revisorssuppleant för ett år
12. Val av valberedning, bestående av minst tre medlemmar

§ 7 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av verksamhetsansvarig, ordförande och kassör var och en för sig.

§ 8 Sammanträden

Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år. Medlemsmöte, till vilket alla medlemmar kallas, bör hållas minst en gång per år förutom årsmötet. Detta medlemsmöte bör hållas under fjärde kvartalet och vid detta möte presenteras kommande års budget och verksamhetsplan.

§ 9 Jourverksamhet

Endast medlemmar som genomgått av föreningen godkänd utbildning får delta i jourverksamheten. Dessutom ska samtliga som deltar i jourverksamheten årligen lämna intyg från belastningsregistret.

§ 10 Stadgeändring

För ändring av stadgar fordras beslut med minst två tredjedelars majoritet vid ordinarie årsmöte. Förslag till stadgeändringar måste vara utsänt minst fjorton dagar i förväg.

§ 11 Uteslutande

Medlem som har gjort sig skyldig till allvarligare förseelse mot föreningens stadgar eller annan mot föreningen skadlig verksamhet kan uteslutas. Det är styrelsen som fattar beslut om uteslutning.

§ 12 Upplösning av Kvinnojouren Blenda i Växjö

Upplöses Kvinnojouren Blenda i Växjö ska dess tillgångar med undantag av kommunala medel tillfalla någon annan organisation som verkar i samma syfte. Beslut om Kvinnojourens upplösande beslutas vid två medlemsmöten varav ett är årsmötet.

Kategorier

Senaste inläggen